44 2033180199

కేసు నివేదికలు

A rare anatomical variation of the course of the ulnar nerve

  • Tomonori Sato, Yukinobu Hirano, Naomi Sato, Kohji Sato

కేసు నివేదికలు

Variant origin and course of the left colic artery: An embryological perspective

  • Vivek Mishra, Mrinal Barua, Brijendra Singh, Vandana Sharm

అసలు వ్యాసం

The relationship between the prolapse stage and pelvic diameters for women with urinary incontinence

  • Hatice Susar, Kenan Aycan, Tolga Ertekin, Mehtap Nisari, Ayse Omerli, Ozge Al, Emre Atay, Halil Yılmaz, Seher Yılmaz

కేసు నివేదికలు

Persistent stapedial artery: An otomicroscopic finding

  • Anukaran Mahajan, Neena Chaudhary, Mudit Mishra

పరిశోధన వ్యాసం

Study of the Ultrastructure of the placenta in gestational Diabetes Mellitus

  • Abdelghany H Abdelghany, Tarek M Eissa, Idris S

పరిశోధన వ్యాసం

Renal artery origins, destinations and variations: Cadaveric study in Ethiopian population

  • Zelalem Animaw, Ayanaw Worku, Abebe Muche
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top