44 2033180199

పరిశోధన వ్యాసం

Analysis of left thumb print pattern among different human blood groups

  • Azhagiri R, Anitha M, Hemapriya J

కేసు నివేదికలు

A rare bilateral variant branching pattern of the axillary artery

  • Samuel Joshua, Sujatha D’ Costa, Ryan Johal, Geetha Vyas, Adaola Onyenaka

కేసు నివేదికలు

Multiple renal vascular variations: A case series

  • Potaliya P, Sharma S, Kataria D, Dixit SG, Ghatak S

కేసు నివేదికలు

A rare observation of mandibular buccal ramus variant of stafne bone defect

  • Ian Day, Andrea Bell, Anita Joy

పరిశోధన వ్యాసం

Morphological variation of thoracic splanchnic nerves in selected Ethiopian cadavers, Gondar and Mekelle Ethiopia

  • Meselech Ambaw Dessie, Mueez Abraha Gebretsadik, Abay Mulu, Bernard B Anderson

కేసు నివేదికలు

Variations in the Branches of Axillary Artery

  • Maryam Ezzati, Hamid Tayefi Nasrabadi, Ali Abedelahi, Gozal Bahlakeh, Raziyeh Kheirjou, Maryam Lale Ataei
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top