44 2033180199

కేసు నివేదికలు

Rare bilateral origin variations of the suprascapular arteries

  • Shayan A Memar, Jeffrey M Allison, Andrey Frolov, Yun Tan

కేసు నివేదికలు

Anatomical lung variations: A study conducted on cadaveric specimens

  • Emily Poe, Guinevere Granite

కేసు నివేదికలు

Lateral thoracic artery and subscapular artery variation

  • Jacob Tremoulis, Ali Abdulsattar Abdulrahman

కేసు నివేదికలు

A rare presentation of duplicated inferior vena cava in a donor nephrectomy

  • Oguzhan Sal, Emre Arpali, Başak Akyollu, Burak Kocak

కేసు నివేదికలు

A variant topography of levator glandulae thyroideae: A case report

  • Fernando Augusto Pacifico, Gilberto Cunha de Sousa Filho, Aristone Jose Pacheco Marinho, Felipe Diego Santos Fonseca, Jose Aderval Aragao

కేసు నివేదికలు

Polyotia, a rare occurrence-clinical presentation and surgical management: A case report from Abuja, Nigeria

  • Adebayo Seidu Bello, Azuka Raphael Njokanma, Taofeek Akin Akinniyi

కేసు నివేదికలు

Retro-aortic left renal vein draining into left common iliac vein: A rare renal vein anomaly and its significance

  • Madhunarayana B, Subramanyeshwar Rao T, Rajagopalan R, Patnaik SC, Saxena AR, Naren B, Veeraiah C
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top