44 2033180199

కేసు నివేదికలు

A Comprehensive View into a Novel, Accessory Liver Lobe

  • Quiñones-Rodríguez, Amador R, Silvestrini I

సమీక్షలు

Workable cadaveric preservation for developing skills training models- a review

  • Sontakke BR, Deshmukh VD, Kirubhanand C, Gugapriya TS, Muthiyan GM, Tarnekar AM
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top