44 2033180199

కేసు నివేదికలు

Aberrant Anterior Portal Vein within the Extra Hepatic Portal Triad with Variation in the course of a Replaced Common Hepatic Artery

  • Bedia Castellanos, Salman Ahmad, Naveen Kandavalli, Sushama Rich, Ramona Baez, Carlos Quinteros, Myra Ahmad
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top