44 2033180199

కేసు నివేదిక

Right congenital pleuro-peritoneal hiatus hernia

 • Devi Sankar K

కేసు నివేదిక

A variant case of ansa cervicalis

 • Libor Machalek

కేసు నివేదిక

Polydactyly 24 – a case report

 • Ashutosh Sudhakar Mangalgiri

కేసు నివేదిక

Absence of musculocutaneous nerve in the left axilla

 • Rajendrakumar D. Virupaxi

కేసు నివేదిక

Intraparenchymatous inferior parathyroid glands

 • Mario Pedro San Mauro

కేసు నివేదిక

Bilateral accessory cleidohyoid in a human cadaver

 • Jonathan J. Wisco

కేసు నివేదిక

A case report: accessory right renal artery

 • Beata Patasi

కేసు నివేదిక

Variant obturator vessels

 • Satheesha Nayak B

కేసు నివేదిక

An accessory muscle of the thoracic wall

 • Philip Fabrizio

కేసు నివేదిక

A case of an accessory auricle

 • Selcuk Tunali

కేసు నివేదిక

Bilateral incomplete superficial palmar arch

 • Lakshmiprabha R

కేసు నివేదిక

Variant extensor muscles on the dorsum of the hand

 • Keerti Singh

కేసు నివేదిక

Kirk’s arcade: a case report

 • Jiji PJ

కేసు నివేదిక

Variant arteries at the base of the brain

 • Satheesha Nayak B

కేసు నివేదిక

Pinealectomy in rat: an illustrative case

 • Mehmet Senoglu

కేసు నివేదిక

Right sternalis muscle

 • Narendra Pamidi

కేసు నివేదిక

Unusual variation of the extensor indicis muscle tendon*

 • Satya Prasad VENUGOPAL

కేసు నివేదిక

C1 lateral mass screw fixationexposure

 • Mehmet Senoglu
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top