44 2033180199

కేసు నివేదికలు

Bifurcation of axillary artery – an unusual case

 • Doris George Yohannan, Vandana Latha Ravindran

కేసు నివేదికలు

Multiple forearm muscle variants including a rare hypothenar variant

 • Kevin R Kelliher*, David Terfera, Jeff Pracella, Eric Kelly

కేసు నివేదిక

Meckel’s diverticulum – a case study

 • Sandhyarani M. Patil

కేసు నివేదిక

A case of bilateral double renal veins

 • Sudeshna Majumdar

కేసు నివేదిక

Cerebral polymicrogyria: case report

 • Lazar Jelev

కేసు నివేదిక

A foot bearing load of multiple variations

 • Dharwal Kumud

కేసు నివేదిక

High origin of radial artery – a case report

 • Enakshi Ghosh

కేసు నివేదిక

Atypical branching of superior mesenteric artery

 • Biswa Bhusan Mohanty

కేసు నివేదిక

Replaced right hepatic artery in cadaveric specimen

 • Alasdair Ford

కేసు నివేదిక

Bifid rib – a rare incidental observation at autopsy

 • Santhosh Chandrappa Siddappa

కేసు నివేదిక

Left superior vena cava with associated venous variations

 • Vaishaly Bharambe
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top