44 2033180199

అసలు వ్యాసం

High-performance liquid chromatography for the determination of oxymatrine content in radix Sophorae tonkinensis

  • Changli Shao, Chuling Du, Jingsheng Du, Xi Xia, Yinghong Huang, Yu Cai, Zhihai Huang

అసలు వ్యాసం

A metabolite of baicalin detected in rabbit plasma using electrospray mass spectrometry after baicalin administration

  • Xi-gang Liu, Jin-Zhi Wang, Hong-Juan Shi, Jin-hua Chang, Zhong-si Li, Pei Liu, Cui-zhe Liu
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top