44 2033180199

అసలు వ్యాసం

Fibromyalgia and vibratory platform exercise: Cortisol improvement and women´s quality of life

  • Kelly Regina Francisco*, Danilo Roberto Xavier de Oliveira Crege, Aglecio Luiz Souza, Filipy Borghi, Heloisa Aparecida Ferreira, Maria Cecília Pires da Rocha, Hidetake Imasato, Priscila Cristina da Silva and Dora Maria Grassi-Kassisse

అసలు వ్యాసం

Manual therapy program induced alterations in autonomic nervous system modulation of students preparing to apply for the universities: One-group, pre- and post-test study

  • Heloísa Aparecida, Filipy Borghi, Gustavo Trevisan Costa, Fernanda Vasconcellos Bortz, Priscila Cristina da Silva, Dora Maria Grassi-Kassisse*
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top