44 2033180199

సమీక్షలు

Relationship between time of initial diagnosis of acute myocardial infarction to primary angioplasty on patient’s outcome

  • Marianna Saita,George Argyriou, Olga Kadda, Dimitrios Protogiros, Polyxeni Detsi, Georgia Toulia, Georgios Vasilopoulos, Christina Marvaki
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top