44 2033180199

సారాంశాలు

Defined by Taglines

  • Sangeetha Param

సారాంశాలు

Model for Integrative Psychotherapy in a Patient with Pain: A Clinical Case

  • Cristina Caldeira University of Santiago de Compostela, Spain

సారాంశాలు

Effect of Covid-19 pandemic imposed lockdown on Internet Addiction

  • Dr Bhakti Murkey1, Dr Sureshkumar Mehta2

అసలు వ్యాసం

Predictors of flaxseed use among Ethiopian immigrants in the United States

  • Fekadu F, Raniya AA, Dannel GD, Smalls D, La’Marcus TW, Bisrat H, Anteneh H
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top