44 2033180199

పరిశోధన వ్యాసం

Clinical performance of two EUA-approved anti-COVID-19 IgG/IgM rapid lateral flow immunoassays using whole blood finger-sticks

  • Christian Tagwerker, Irfan Baig, Eric J. Brunson, Kristine Mundo, Davan Dutra-Smith, Mary Jane Carias-Marines, Ranulu Samanthi de Zoysa, David J. Smith
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top