44 2033180199

కేసు నివేదికలు

Thrombophilia: A unique case of venous and arterial thrombotic complications in congenital protein C deficiency in newborns

  • Anna Stanizzi, Barbara Innella, Cristallo Attilio Fabio,
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top