44 2033180199

పరిశోధన వ్యాసం

Video Games in ADHD and Non-ADHD Children: Modalities of Use and Association with ADHD Symptoms

  • Laura Masi, Pascale Abadie, Catherine Herba, Mutsuko Emond, Marie-Pier Gingra, Leila Ben Amor
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top