44 2033180199

వ్యాఖ్యానం

Endocrine and Metabolic Disorders

  • Allen James

కేసు నివేదికలు

Parathyroid adenoma in pregnancy: A case report and systematic review of the literature

  • Pliakos Ioannis, Chorti Angeliki, Moisidis Moisis, Kotsovolis Georgios, Kaltsas Themistoklis, Pana Antigoni, Ioannidis Aristeidis, Papavramidis Theodossis

కేసు నివేదికలు

Pituitary macroadenoma

  • Maria Indira Fuentes Arlotto, Patricia Aguero

కేసు నివేదికలు

Hypogonadism hypergonadotrophic

  • Maria Indira Fuentes Arlotto, Sofia Saccone
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top