44 2033180199

కేసు నివేదికలు

Recent case studies of sand mining, utilization and environmental impacts in the Niger delta

  • Tamunoene Kingdom Simeon Abam*, Tamunotonye Oba
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top