44 2033180199

పరిశోధన వ్యాసం

Geoelectrical and hydrogeochemical assessment of groundwater sources of Nkpor metropolis Southeastern Nigeria

  • Udegbunam Innocent Ejike*, Okoyeh E I, Anaekwe Michael U, Okpara Augustine O
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top