44 2033180199

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Heart Rate Monitor- Tachycardia Detection

  • Barath Kumar M

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Chronic Nitrate Supplementation on Biochemical and Hemodynamic Parameters of Individuals Presenting Risk Factors for Cardiovascular Diseases

  • Vania Margaret Flosi Paschoalin, Diego dos Santos Baiao and Davi Vieira Teixeira da Silva
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top