44 2033180199

కేసు నివేదికలు

Idiopathic purulent pericarditis without underlying causes present with tamponade: A Rare case report.

  • Mahmood Hosseinzadeh Maleki 1, Nazanin Sadat Moavenzadeh Ghaznavi 2, Hasan Birjandi 3, Feisal Rahimpour 4

కేసు నివేదికలు

TAVR-in-TAVR procedure on a patient with cardiogenic shock due to a degenerated corevalve

  • Jose Airton De Arruda, Alfredo Nunes Ferreira Neto, Bruno Moulin Machado, Vitor Arantes Pazolini, Rodolpho de Mello Farinazzo, Rafael Rua Figueiredo, Melchior Luiz Lima, Fabio Sandoli De Brito Jr
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top