44 2033180199

కేసు నివేదికలు

Ondansetron Induced Bradycardia Complicated Myocarditis in a Child: A Case Report

  • Ali Reza Heidari-Bakavoli1, Seyed Hamed Banihashem Rad2, Feisal Rahimpour3
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top