44 2033180199

సమీక్షలు

Engineering implants for fractured bones-metals to tissue constructs

  • Ranjna C Dutta, Aroop K Dutta, Bikramjit Basu
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top