44 2033180199

పరిశోధన వ్యాసం

Biosynthesis of silver nanoparticles as a platform for biomedicinal application

  • Ashraf Mashrai, Ayaz Mahmood Dar, Mohd. Asif Sherwani, Braj R. Singh, Shamsuzzaman

పరిశోధన వ్యాసం

Modeling virus as elastic sphere in newtonian fluid based on 3d Navier-Stokes equations

  • Victor Christianto, Florentin Smarandache
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top