44 2033180199

పరిశోధన వ్యాసం

Anti-Hyperglycemic Activity of Silver Nanoparticles in Diabetes Induced Rats

  • Ravi Babu Birudu*, Manoharan Sathish Kumar, Kishore Babu Bonige
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top