44 2033180199

అసలు వ్యాసం

Perceived quality and patient satisfaction from a day surgery clinic in Greece

  • George Simatos, Evangelos Filoppoulos, Feneli Karachaliou, Vasilios Zompolas, Intas George, Ekaterini Tsiropoulou, Aristofania Simatou, Vasilios Raftopoulos, Agelos Papadopoulos

అసలు వ్యాసం

Knowledge and awareness of nursing students about child abuse and neglect

  • Harun Ozbey, Gokce Ates Ozcelep, Ugur Gul, Ilknur Kahriman

అసలు వ్యాసం

Maternal characteristics & gestational weight gain

  • Hope Rosemarie Farquharson, Ruth A. Bush, Cynthia D. Connelly, Melanie Johnson, Jaime Estrada and Keira Tardiel

వ్యాఖ్యానం

Who can provide health services?

  • Jaime Estrada
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top