44 2033180199

అసలు వ్యాసం

Effect of educational nursing instructions on outcomes of patients receiving percutaneous alcohol ablation therapy for hepatocellular carcinoma treatment

  • Shaymaa S. Khalil, Sahar A Abd-El Mohsen, Mohamed O Abd El-Malek, Sheren ELsayed Shrief
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top