44 2033180199

పరిశోధన వ్యాసం

Effect of SBAR Training Program on Baccalaureate Nursing Students Self-Confidence in Shift Reporting

  • Aisha El Sayed-El Araby Abdelwahid, Nora Mahdy Attia

పరిశోధన వ్యాసం

The rationale and evidence for virtual methods of training for caregivers a narrative review

  • Pinky Budhrani-Shani, Nisha J Mathews
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top