44 2033180199

చిన్న కమ్యూనికేషన్

During the covid-19 pandemic practical ways for protecting healthcare workers

  • Salena Francisco

మినీ సమీక్ష

Arts and science in modern-day midwifery practice

  • Natasha Stewart

పరిశోధన వ్యాసం

Factors predicting the body image in Thai cancer patients with serpentine sup ravenous hyperpigmentation

  • Apatnipa Boonlee, Bualuang Sumdaengrit*, Tiraporn Junda

సమీక్షలు

Global health during the past and present pandemic and community health nursing

  • Ali Ibrahim Noshili, Sayed Shahbal, Amna Khan, Amal Hamdi, Yahya Amri, Majed Qasim Kariri, Salihah Hussain Alnaji, Ghayah Ali Albargi, Anwar Salah Aldhmashi, Manal Oudah A Alenezi, Amani Abdulrasheed Bakhsh, Sulaiman Salem Alatwi, Mohammed Mansour Althawwabi, Rabia Batool
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top