44 2033180199

పరిశోధన వ్యాసం

Effect of sodium bicarbonate 8.4% on respiratory tract pathogens

  • El Badrawy MK, Elela MA, Yousef AM, Abou El-Khier NT, Abdelgawad TT, Abdalla DA, Moawad A
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top