44 2033180199

కేసు నివేదికలు

Incidental finding of Gastrointestinal Stromal Tumors (GISTs) during Laparoscopic Sleeve Gastrectomy

  • Hatam Sawlmh*, Maahroo Makhdoom, Ali Khammas, Alya Al Mazrouei and Faisal Badri
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top