44 2033180199

అసలు వ్యాసం

N-Nitrosation of dimethylamine by Bacillus cereus isolated from fermented Palm sap (Elaeis guineensis)

  • Adeleke Gbadebo, Adedosu OT, Emmanuel B. Oyewo, Fatoki JO, Abioye DH, Ishola AA, Maduagwu EN
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top