44 2033180199

పరిశోధన వ్యాసం

Preliminary In-vivo study on rats to enhance recognizing the use of Anacyclus clavatus as traditional diet by the local population from Tizi-Ouzou

  • Benahmed Djilali Adiba, Issad Mourad, Benali Yasmine, Besombes Colette, Benseddik Abdelouahab, Boulahlib Mohamed, Boukhenfra Abdelmalek, Ahmed Said Amel, Medjber Lynda, Allaf Karim
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top