44 2033180199

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Packaging - A tool for controlling food waste

  • Chakravarthi AVPS

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Development and quality evaluation of commercial maize products

  • Nikita Wadhawan and L K Murdia

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Functional ingredients in the food industry in Latin America

  • Manuel Palma

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Alternative processes for low moisture food: Versatility and challenge

  • Guzun-Cojocaru Tatiana
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top